PRAVILNIK FACEBOOK IN INSTAGRAM NAGRADNE IGRE PODJETJA NUPPER D. O. O.

Nalaganje...

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

 1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Nupper d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani profila Nupper.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) ali Instagram in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Nupper kot upravljavec Nupper Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

 

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 16.12.2020 od objave do 21.12.2020 do 23:59.

 

 1. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra bo objavljena na Facebook in Instagram strani podjetja Nupper in z dnem, 16.12.2020.

 

 1. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

 1. Na Facebooku

Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ta oseba mora v času trajanja nagradne igre všečkati objavo nagradne igre. Prav tako mora v komentar napisati pravilni odgovor na nagradno vprašanje ter zraven označiti vsaj enega prijatelja oz. prijateljico.

 1. Na Instagramu

Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ta oseba mora v času trajanja nagradne igre slediti uradnemu slovenskemu Instagram profilu Nupper (@nupper.official) in všečkati nagradno objavo. To objavo mora nato deliti v svojem Instagram story-ju in v komentar pod nagradno objavo napisati pravilni odgovor na nagradno vprašanje ter zraven označiti vsaj enega prijatelja oz. prijateljico.

 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradnega natečaja izločiti uporabnike, za katere organizator sumi, da so se igre poslužili s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/NupperSI/

 

 1. člen: Nagradni sklad

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 17,70 EUR z DDV, ki je enaka vrednosti ene nagrade. Nagrada 3x zavoj Nupper pasjih priboljškov po lastnem izboru je unovčljiva kadarkoli. Naročilo nagrade možno preko Facebook in Instagram Messengerja ali po e-mailu: info@nupper.eu, s pripisom, da gre za vnovčenje nagrade.  

 

 1. člen: Potek žrebanja

Žrebanje se bo izvedlo v poslovnih prostorih podjetja Nupper d.o.o., in sicer 21.12.2020 ob 11. uri. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel nagrado. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo trije predstavniki podjetja Nupper d.o.o. . Njihova prisotnost bo zabeležena v zapisniku izvedbe. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

 

 1. člen: Objava nagrajencev

Ime izžrebanca bo objavljeno v komentarju Facebook in Instagram objave nagradne igre dne, 22.12.2020.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni podatki),
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja,
 • organizator sumi, da je igralec prišel do nagrade z goljufijo.

 

 1. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci morajo najkasneje do 24.12.2020 do 8.00 ure sporočiti svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov in davčno številko) v zasebno sporočilo Facebook ali na Instagram profila Nupper. Ko nagrajenec javi podatke, se tudi odpošlje nagrada na naveden naslov. V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2), pred prevzemom nagrade izpolniti obrazec za prevzem nagrade z osebnimi podatki za namen akontacije dohodnine. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen. V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegala 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Dopis in obrazec za prevzem nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti. S strani organizatorja bodo odposlani v ponedeljek, 23.12.2020.

 

 1. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Nupper d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo Obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.  Vsi dokumenti, vezani na nagradni natečaj, se hranijo še 30 dni od zaključka natečaja v službi za marketing organizatorja, ki izvaja natečaj. Potem so izbrisani.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, niti jih uporabil za kakršno koli drugačno komercialno rabo. Podatki se hranijo zgolj za obveščanje o prejeti nagradi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

 1. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nupper d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok) ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

 

 1. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, navedena v 6. členu Pravilnika nagradne igre, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

 

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 16.12.2020.

 

 

 

V Ljubljani, 15.12.2020                                                                                                                                Nupper d.o.o.